Asociacija “Ignalinos kraštiečių klubas“
Į S T A T A I
1. BENDROJI DALIS

1.1.    Asociacija “Ignalinos kraštiečų klubas“ (toliau tekste „klubas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti klubo narių veiklą, atstovauti klubo narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
1.2.    Klubo teisinė forma – asociacija.
1.3.    Klubo pavadnimas – Asociacija „Ignalinos kraštiečių klubas“.
1.4.    Klubas yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Klubas pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybės teise priklausančiu turtu.
1.5.    Klubas veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savais įstatais.
1.6.    Klubas turi sąskaitas Lietuvos Respublikoe ir kitose valstybėse įregistruotose bankų įstaigose, savo antspaudą, naudoja jį savo nuožiūra, turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
1.7.    Klubas veikia neterminuotai. Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.8.    Klubo buveinės adresas: Vilniaus m.  Latvių g. 19a, Vilniaus m., Lietuvos Respublika.

2.    VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI

2.1.    Klubo veiklos sritys yra: kultūra ir menas, švietimas ir sveikatos apsauga, poilsio  ir pramogų  organizavimas, viešieji ryšiai, leidyba ir prekyba.
2.2.    Klubo veiklos tikslai yra:
2.2.1.    pagrindinis tikslas – burti Ignalinos krašto žmones į klubą, domėtis krašto kultūros istorija, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, kultūrinėje ir meninėje, koncertinėje, mokslinėje, pedagoginėje, renginių organizavimo veikloje, tenkinti prasmingo bendravimo poreikius, palaikyti glaudžius ryšiu su Ignalinos krašto valstybinėmis, savivaldos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
2.2.2.    skatinti bei propaguoti įvairią, su Ignalinos kraštu susijusių, klubo narių veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
2.2.3.    neperžiangiant kompetencijos ribų atstovauti klubo interesams visose valstybinėse, visuomeninėse, privačiose ir tarptautinėse organizacijose, siekti šios veiklos visokeriopos sklaidos ir ryšio su kraštiečiais;
2.2.4.    aktyviai dalyvauti įgyvendinant nacionalinę ir regioninę kultūros, švietimo plėtros politiką, siekti Ignalinos krašto savitumo išlaikymo ir puoselėjimo Lietuvos žmonių kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje.
2.3.    Klubas, įgyvendindamas savo tikslus, vykdo ir vysto šią veiklą:
2.3.1. inicijuoja ir organizuoja teminius vakarus, turiningo laisvalaikio,  muzikos      pažinimo, kūrybingos asmenybės vystymo programas, dalyvauja nusikaltimų prevencijos, kultūrinio paveldo, užimtumo ir dvasinio tobulėjimo, kultūrinio  bendradarbiavimo programose;
2.3.2. konsultuoja, rengia ir dalyvauja įgyvendinant Ignalinos, jos krašto kultūros plėtros programas ir projektus;
2.3.3. teikia valstybinėms institucijoms, kitoms organizacijoms siūlymus regioninės plėtros, socialinės veiklos, kultūros, švietimo bei sveikatos apsaugos klausimais;
2.3.4. leidžia knygas, bukletus, kalendorius ir kitus leidinius, susijusius su šių uždavinių įgyvendinimu;
2.3.5.    vysto niekur kitur nepriskirtą verslo veiklą;
2.4.    Klubo veiklos sritys pagal EVRK 1.1. red.yra:
22.11                   Knygų leidyba;
22.12               Laikraščių leidyba;
22.14                  Garso įrašų leidyba;
22.15               Kita leidyba;
22.24               Parengiamoji spausdinimo veikla;
22.25               Pagalbinė su spausdinimu susijusi veikla;
52.47               Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
52.48.60          Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė  
prekyba;
52.63            Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
73.20.10            Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;
74.40            Reklama;
74.87            Kita, niekur kitur nepriskirta verslo veikla;   
80.42.20            Suaugusiųjų profesinis mokymas;
80.42.40            Kvalifikacijos tobulinimas;
80.42.30            Papildomas mokymas;
91.33            Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;
92.31            Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas;
92.31.20            Koncertinė veikla ;
92.32                Meno įrenginių eksploatavimo veikla;
92.51.10           Bibliotekų veikla;
92.51.20           Bibliotekų skaityklų veikla;
92.52.10           Muziejų veikla;
92.72                Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla;  
93.05                Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla.
2.5.    Klubas savo veiklą vykdo Lietuvoje ir įstatymų nustatyta tvarka užsienyje. Licencijuojamą nustatyta tvarka vykdomą veiklą Klubas gali vykdyti tik gavęs atitinkamus leidimus ar licencijas.

3. TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Įstatuose numatytiems tikslams siekti ir veiklai vykdyti klubas gali:
3.1.1.  turėti sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka;
3.1.2.    pirkti ir kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir šių  įstatų tvarka;;
3.1.3.    sudaryti sutartis, teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
3.1.4.    teikti labdarą bei paramą;
3.1.5.    gauti paramą;
3.1.6.    steigti filialus Lietuvos Respublikoe ir užsienio valstybėse;
3.1.7.    reorganizuotis, steigti įstatymų numatyta tvarka nepelno organizacijas, įmones;
3.1.8.    naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
3.1.9.    skelbti konkursus projektams įgyvendinti;
3.1.10.    užmegzti tarptautinius ryšius, organizuoti studentų, moksleivių praktiką užsienyje bei užsieniečių Lietuvoje;
3.1.11.    stoti į nepelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir į tarptautines, dalyvauti jų veikloje.
3.2.    Klubas vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės instiucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
3.3.    Klubas gali turėti ir kitokių, šiuose įstatuose nenustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4.  VALDYMAS

4.1.    Klubo organai yra visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir Klubo prezidentas.
4.2.    VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
4.2.1.    keisti Kubo įstatus;
4.2.2.    rinkti  kolegialų valdymo organą – valdybą, rinkti ir atšaukti valdybos narius;
4.2.3.    atskiru dokumentu nustatyti Klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
4.2.4.    tvirtinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę;
4.2.5.    priimti sprendimą dėl Klubo pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
4.2.6.    nustatyti veiklos užduotis;
4.2.7.    priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, išskyrus tokius juridinius asmenis, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota;
4.2.8.    priimti sprendimą atlikti auditą ir parinkti audito įmonę;
4.2.9.    priimti sprendimą dėl Klubo filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir jų nuostatų tvirtinimo;
4.2.10.    priimti sprendimą dėl Klubui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
4.2.11.    nustatyti informciją, kuri pateikiama visuomenei apie Klubo veiklą;
4.2.12.    nustatyti Klubo vidaus kontrolės tvarką;
4.2.13.    spręsti kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
4.3.    Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę  turi visi klubo nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą;
4.4.    Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kartą per metus;
4.5.    Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą klubo prezidentas privalo informuoti visus Klubo narius raštu išsiunčiant pranešimus registruotu laišku ar pasirašytinai, ar paskelbiant respublikiniame dienraštyje arba kitomis telekomunikacijų priemonėmis ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai su tuo sutinka raštu. Pranešime apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
4.5.1.    susirinkimo data, vieta ir laikas;
4.5.2.    susirinkimo darbovarkės projektas.
4.6.    Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės projektas gali būti  tikslinamas. Nariai turi teisę  reikalauti, kad į darbotvarkę būtų įtraukti jų siūlomi klausimai.
4.7.    Ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki susirinkimo pradžios nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.
4.8.    Visuotiniai narių susirinkimai yra protokoluojami. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai dalyvių registracijos sąraše. Šį sąrašą ir visuotinio narių susirinkimo protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
4.9.    Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/3 Klubo narių.  Šių įstatų 4.2.1. ir 4.2.5. punktuose numatytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių klubo narių balsų.
4.10.    Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo neįvykusio susirinkimo dienos turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių. Apie šaukiamą pakartotinį narių susirinkimą Klubo nariai informuojami šių įstatų 4.5. punkte nustatyta tvarka.
4.11.    Klubo visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Klubo įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys ar valdymo organas.
4.12.    VALDYBA - Kolegialus valdymo organas, renkamas 5 (penkeriems) metams. Valdybos narių skaičius – 7 (septyni). Klubo valdybos narių skaičių nustato ir valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir į atšaukto nario vietą išrinkti naują valdybos narį ir nepasibaigus penkerių metų kadencijai. Apie Klubo valdybos narių išrinkimą (atšaukimą) ir valdybos narių skaičiaus pasikeitimą Klubo prezidentas ne vėliau kaip per 5 dienas  privalo pranešti juridinių asmenų registrui.
4.13.    Vykdydama šiuose įstatuose nuostatus klubo veiklos tikslus, valdyba organizuoja ir vadovauja Klubo veiklai. Jos kompetencijai priklauso:
4.13.1.    priimti į darbą ir atleisti darbuotojus bei pavesti Klubo  prezidentui pasirašyti su jais darbo sutartis;
4.13.2.    ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kasmetinę Klubo veiklos ataskaitą;
4.13.3.    parengti Klubo veiklos programas;
4.13.4.    priimti sprendimus dėl Klubo lėšų ir turto panaudojimo;
4.13.5.    nustatyti Klubo teikiamų paslaugų, darbų bei produkcijos kainas bei tarifus, jei to nenumato Vyriausybės nutarimai ar kiti teisės aktai.
4.14.    Už savo veiklą valdyba atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui, už  padarytus Įstatymų ir Klubo įstatų pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
4.15.    Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas taip pat ¼ valdybos narių. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kai pusė valdybos narių. Priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
4.16.    Klubo valdybos pirmininką renka valdyba iš savo narių.
4.17.    Klubo valdybos pirmininkas organizuoja valdybos darbą, padeda įgyvendinti klubo tikslus.
4.18.    Valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Dalyvaujantys valdybos nariai registruojami pasirašytinai dalyvių registracijos sąraše. Šį sąrašą ir valdybos posėdžio protokolą pasirašo valdybos pirmininkas (jei jis nedalyvauja – valdybos posėdžio pirmininkas) ir sekretorius.
4.19.    PREZIDENTAS – vienasmenis valdymo organas. Klubo prezidentas veikia klubo vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Klubo vardu. Prezidentą renka Klubo valdyba 2 (dviejų) metų laikotarpiui.
4.20.    Klubo prezidentas:
4.20.1.    pasirašo darbo sutartis su darbuotojais;
4.20.2.    rengia ir patekia Klubo valdybai savo veiklos ataskaitą;
4.20.3.    organizuoja ir skelbia viešos informacijos paskelbimą;
4.20.4.    organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
4.20.5.    sprendžia kitus Klubo veiklos klausimus, nepriskirtus kitų Klubo organų kompetencijai.
4.20.6.    Klubo prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais , visuotinio narių susirinkimo bei valdybos priimtais sprendimais. Už savo veiklą jis atsiskaito valdybai, už padarytus įstatymų ir klubo įstatų pažeidimus atsako įstatymų  nustatyta tvarka.

5. NARYSTĖ KLUBE, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, kurių gyvenimas susijęs su Ignalina ar Ignalinos kraštu.
5.2.Į Klubą priimama, vadovaujantis šiais įstatais bei savanoriškumo ir viešumo principais. Naujus narius priima valdyba, gavusi kandidato raštišką prašymą ir pastarajam sumokėjus stojamąjį mokestį , kurį nustato visuotinis narių susirinkimas.
5.3.Klubo narys turi tokias teises:
5.3.1.  dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime;
5.3.2.  naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
5.3.3.    susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;
5.3.4.    pateikus raštišką prašymą valdybai, bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamojo nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami
5.3.5.    kitas teisės aktuose ir Klubo įstatuose nustatytas teises.
5.4.    Klubo prezidentas atsakingas už visų klubo narių sąrašo sudarymą. Visų klubo narių sąrašas  turi būti saugomas klubo buveinėje, taip pat klubo filialų ir atstovybių buveinėse. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Klubo narys;
5.5.    Klubo narys privalo laikytis Klubo įstatų ir mokėti nario mokestį.
5.6.    Klubo nariai, valdybos sprendimu, gali būti įspėjami arba šalinami, jeigu jie sąmoningai pažeidinėja Klubo įstatus, savo veikla kompromituoja Klubą ar daugiau kaip tris mėnesius nuo nustatyto termino pabaigos nesumoka nario mokesčio.


6. KLUBO LĖŠOS

6.1.Klubo lėšas sudaro:
6.1.1.  stojamieji ir nario mokesčiai;
6.1.2.  kaip parama gautos lėšos ir/ar  turtas;
6.1.3.  kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;
6.1.4.  pajamos už Klubo teikiamas paslaugas;
6.1.5.    kitos teisėtai gautos lėšos.
6.2.Gautos lėšos iš valstybinių institucijų ar savivaldybių naudojamos tik pagal lėšas
skyrusios institucijos finansuojamą programą ir patvirtintą sąmatą.
6.3. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamas turtas, transporto priemonės,
kaip  parama gautas turtas ir/ar lėšos, dovanojimo, paveldėjimo būdu arba kitaip teisėtai
įgytas turtas, kuris reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams                          įgyvendinti.
6.4.Klubo turtas ir lėšos negali būti skirstomas Klubo nariams. Pasibaigus Klubo veiklai,likęs
Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių   reikalavimus     
ir Klubo narių reikalavimus dėl klubo turto dalies, neviršijančios nario stojamojo
įnašo   ar   mokesčio, iki Klubo išregistravimo iš juridinių asmenų registro,  perduodami   
kitam ar kitiems    juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar   
teismas, priėmę sprendimą likviduoti klubą.
6.5.Klubo turtas ir lėšos naudojami tik Klubo veiklos tikslams įgyvendinti. Pinigus, gautus
kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą Klubas naudoja juos
davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas šiuos
gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai
numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti
pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu įstatuose yra
nustatyta, tikslams.
6.6.Klubo turtu ir lėšomis klubo prezidentas disponuoja, vadovaudamasis Lietuvos                                          
Respublikos teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo ir klubo valdybos
sprendimais.

7. FINANSINĖ APSKAITA, ATSKAITOMYBĖ  IR AUDITAS

7.1.Klubo finansinę apskaitą tvarko ir veiklos kontrolę vykdo finansininkas, kuris pasibaigus   
narių susirinkimui pateikia finansinę ataskaitą.
7.2.Klubo auditas atliekamas, kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą
ir  parenka audito įmonę.8. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1.Klubo įstatai keičiami visuotinio narių  susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei      
2/3  balsų dauguma.
8.2.Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti klubo įstatus, surašomas visas  
pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo  įgaliotas asmuo.
8.3.Pakeistus Klubo įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus, Klubo          
prezidentas ar jo įgaliotas asmuo per įstatymų  nustatytus terminus turi pateikti juridinių
asmenų registro tvarkytojui.
8.4.Pakeisti klubo įstatai įsigalioja tik įstatymų nustatyta tvarka juos įregistravus juridinių    
asmenų registre.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.Dokumentai ir visa kita informacija apie Klubą, jo veiklą, narių sąrašus, visuotinio narių    
Susirinkimo, valdybos ar prezidento priimtus sprendimus, laikomi Klubo buveinėje. Visi     
vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami klubo buveinėje. Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka viešai dienraštyje skelbtini skelbimai ar pranešimai  skelbiami dienraštyje
„Lietuvos rytas“ . Už viešosios informacijos , skelbimų bei pranešimų paskelbimą
atsakingas Klubo prezidentas.
9.2.Valdybos rengiama ir visuotinio narių susirinkimo tvirtinama Klubo veiklos ataskaita yra
vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Klubas turi sudaryti sąlygas             
visiems Klubo buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita  susipažinti.
9.3.Visi kiti šiuose įstatuose neaptarti Klubo veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis  
Lietuvos Respublikos įstatymais  bei kitais teisės aktais.Du tūkstančiai penktųjų metų gruodžio trisdešimta diena.
Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo

Svetainėje lankosi 31 svečias ir nėra prisijungusių narių